Gedragsbeïnvloeding is de sleutel tot een ongevalsvrije werkomgeving.

Hoe effectief zijn communicatietools?

twee mannen in een bakje bij hoogspanningskabels

Arbeidsveiligheid & communicatie

Uit de literatuur blijkt dat ‘communicatie’ in brede zin de arbeidsveiligheid kan vergroten. Het blijkt immers dat na jaren van verbeteringen van proces en systemen, het menselijk gedrag de beperkende factor is.

In opdracht van Salmay en AkzoNobel gaat Elyse Rentier, student Communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, eind 2016 onderzoek doen in de Chloorfabriek van AkzoNobel te Rotterdam.

De onderzoeksvraag

Doel van  het onderzoek: bepalen in welke mate zijn de huidige communicatietools met betrekking tot de veiligheid van medewerkers bij AkzoNobel IC Rotterdam effectief zijn.

Deelvragen:

  • Wat is de kwaliteit van de huidige communicatietools?
  • In welke mate is er sprake van contextfactoren die de effectiviteit van de huidige communicatietools beïnvloeden?

De onderzoeksmethode

In chronologische volgorde verloopt het onderzoek als volgt:

  1. Contentanalyse van de huidige communicatietools. Inventarisatie die dient als input voor de interview- en enquêtevragen over de kwaliteit van de communicatietools.
  2. Enquête als input voor de interviews. Voornamelijk gefocust op de kwaliteit van communicatie: de wijze waarop, kanaalkeuze etc. Hierin kunnen eventuele contextfactoren die te maken hebben met (de instructie door en communicatie met) het management kunnen geïdentificeerd worden. Omdat de enquêtes dienen als input zullen er zowel gesloten als open vragen (zoals ‘anders, namelijk …’) gesteld worden.
  3. Semigestructureerde interviews. Voornamelijk gefocust op de context van de communicatietools en de diepere, achterliggende oorzaken voor de effectiviteit ervan.

Er zullen zo’n 35 interviews à 30-45 minuten worden afgenomen: 15 personen uit het MEB (8 operators, 3 wachtchefs en 4 TD), 15 uit E&U (8 operators, 3 wachtchefs en 4 TD), 2-3 uit DME en 2-3 uit MAE. De interviews zullen semigestructureerd zijn en bestaan uit zowel gesloten als open vragen. De gesprekken zullen worden opgenomen zodat deze later getranscribeerd en geanalyseerd kunnen worden.

NB: de participanten aan de interviews hebben mogen niet hebben deelgenomen aan de enquête. Zij zullen dan ook al voor het verspreiden ervan geselecteerd moeten zijn.

Om de representativiteit van het onderzoek te waarborgen zullen de respondenten/participanten uit de verschillende fabrieken afkomstig zijn en zullen er zowel operators/TD-mensen als wachtchefs worden meegenomen. In de analyse van de data kan er eventueel gekeken naar de verschillen tussen deze groepen, maar dit zal niet de focus van het onderzoek zijn. De voornaamste reden is dat het lastig is om daar met zo’n kleine steekproef betrouwbare verschillen uit te halen.

Het veiligheid- en communicatieprogramma van AkzoNobel

Eind 2011 heeft AkzoNobel IC Rotterdam een stuurgroep ‘veiligheid & communicatie gevomeerd. De belangrijkste taak van deze stuurgroep was om, met een gericht veiligheidscommunicatieplan, het gedrag van alle medewerkers op de site in Rotterdam positief te beïnvloeden. Het programma leidde tot een grotere bewustwording.
Het onderzoek van Elyse Rentier van De Rabouduniversiteit zal in kaart brengen hoe effectief tools als HSE Alerts, Safety Flashes, Toolboxen, Safety Awards, HSE Away Days, Safety Days, Life Saving Rules & Golden Principle zijn.

Conclusies van het effectiviteitsonderzoek

1. Communicatietools hebben bijgedragen aan het verhogen van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers > niet te zeggen. Er is namelijk geen vergelijking mogelijk tussen de situatie voor de inzet van de tools en erna.

2. Communicatietools hebben positieve uitwerking ophet veiligheidsbewustzijn

· Stuurgroep communicatie & arbeidsveiligheid is al een heel eind in goede richting

· Bezig zijn met veiligheid gezien als positief en bevorderlijk voor veiligheid

· Effectiviteit volgens medewerkers: herinneren aan belang van veilig werken en wakker schudden > iedere tool draagt daaraan bij

Arbeidsveiligheid, veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding - Salmay maakt het verschil

Over ons

Salmay maakt effectieve communicatiemiddelen voor industrieel Nederland

  • Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum
  • 0251 - 651 906
  • @salmaytweets

Informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht